jimani

Algemene Voorwaarden

jimani b.v.

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 01-08-2023

1 Toepasselijkheid en aanbiedingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht bij alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij JIMANI, hierna aangeduid als “JIMANI,” goederen en/of diensten van welke aard dan ook levert aan de cliënt, hierna aangeduid als “wederpartij.” Eventuele afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van kracht.

2 Aanbiedingen en bestellingen

2.1 Alle aanbiedingen en genoteerde orders zijn vrijblijvend.

2.2 JIMANI is pas gebonden nadat zij schriftelijk de opdracht heeft aanvaard en de ontvangst ervan heeft bevestigd.

2.3 Een bestelling en/of opdracht verplicht de wederpartij tot betaling, met mogelijke kosten, schade en rente bij niet-nakoming.

2.4 Herhalingsorders worden beschouwd als nieuwe orders.

2.5 Voor alle aangeboden goederen, adviesdiensten, montagewerkzaamheden, etc. gelden de toegestane toleranties volgens officiële voorschriften en normen, naast eventuele afwijkingen van afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen, gewichten, kleuren, etc. zoals vermeld in catalogi en brochures van JIMANI. Dergelijke afwijkingen ontslaan de wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

2.6 JIMANI is pas gebonden nadat zij de eerste betaling heeft ontvangen vanuit de klant.

3 Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), kredietbeperkingen, verpakkings- en verzendkosten, en andere overheidsheffingen.

3.2 Bij een periodieke betalingsverplichting kan JIMANI de geldende prijzen en tarieven schriftelijk of per email aanpassen met een opzegtermijn van ten minste drie maanden. Als de wederpartij niet akkoord gaat met de aanpassing, kan zij de overeenkomst binnen dertig dagen na kennisgeving beëindigen per de datum van de voorgestelde aanpassing.

3.3 Betalingsdata worden in de overeenkomst tussen partijen vastgelegd. Facturen dienen te worden betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Als er geen specifieke regeling is, dient de wederpartij binnen dertig dagen na factuurdatum te betalen. Verrekening of opschorting van betaling is niet toegestaan.

3.4 Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij zonder aanmaning of ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd, te weten 2% per maand. Als de wederpartij na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft in de betaling, kan JIMANI de vordering uit handen geven.

3.5 De betaling geschied maandelijks vooraf, met een vooruitbetaling van ten minste twee maanden, bij het aangaan van de diensten van JIMANI.

4 Vertrouwelijke gegevens

Beide partijen garanderen dat ontvangen vertrouwelijke gegevens geheim blijven, tenzij openbaarmaking wettelijk verplicht is. De ontvangende partij zal de vertrouwelijke gegevens alleen gebruiken voor het beoogde doel. Gegevens zijn als vertrouwelijk aangemerkt indien een partij dit expliciet heeft aangeduid.

5 Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

5.1 Alle tastbare geleverde zaken blijven eigendom van JIMANI totdat alle verschuldigde bedragen voor geleverde zaken en verrichte werkzaamheden volledig zijn voldaan.

5.2 Alle online geleverde diensten en zaken blijven zonder uitzondering eigendom van JIMANI.

5.3 Gebruiksrechten worden aan de wederpartij verleend onder de voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de overeengekomen vergoedingen.

5.4 JIMANI kan de ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en tussenresultaten van dienstverlening behouden, zelfs als er een verplichting tot afgifte bestaat, totdat de wederpartij alle verschuldigde bedragen heeft betaald.

6 Risico

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van geleverde zaken, producten, programmatuur of gegevens gaat over op de wederpartij op het moment van feitelijke ontvangst.

7 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur, materialen, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij JIMANI, licentiegevers of toeleveranciers. De wederpartij verkrijgt alleen de expliciet toegekende gebruiksrechten volgens deze voorwaarden en de wet. Elk ander of verdergaand recht tot verveelvoudiging van programmatuur, databestanden of andere materialen is uitgesloten, en het recht van de wederpartij tot gebruik is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

7.2 Als JIMANI bereid is een recht van intellectuele of industriële eigendom over te dragen, moet dit schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen. In dat geval blijft JIMANI echter bevoegd om onderdelen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen, enz., die aan de ontwikkeling ten grondslag liggen, voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. JIMANI behoudt ook het recht om soortgelijke ontwikkelingen te ondernemen voor zichzelf of derden.

7.3 Het is de wederpartij niet toegestaan aanduidingen betreffende vertrouwelijkheid, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of wijzigen in programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen.

7.4 JIMANI kan technische maatregelen nemen ter bescherming van de programmatuur of beperkingen in het gebruik ervan. Het is de wederpartij niet toegestaan dergelijke technische maatregelen te verwijderen of te omzeilen. Als de beveiligingsmaatregelen voorkomen dat de wederpartij een reservekopie kan maken, zal JIMANI, indien nodig, een reservekopie ter beschikking stellen.

7.5 De wederpartij is gerechtigd om fouten in de verstrekte programmatuur te corrigeren als dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik. Onder “fouten” wordt verstaan het substantieel niet voldoen aan de schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties. Een fout moet aantoonbaar en reproduceerbaar zijn, en de wederpartij moet JIMANI hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

7.6 JIMANI vrijwaart de wederpartij tegen rechtsvorderingen van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat door JIMANI ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele of industriële eigendom in Nederland. Voorwaarde hiervoor is dat de wederpartij JIMANI schriftelijk informeert over de rechtsvordering en alle afhandeling aan JIMANI overlaat. De wederpartij zal de nodige volmachten, informatie en medewerking aan JIMANI verlenen om zich tegen dergelijke rechtsvorderingen te verdedigen. Deze vrijwaring vervalt als de inbreuk verband houdt met door de wederpartij verstrekte materialen of wijzigingen die de wederpartij heeft aangebracht. JIMANI zal, indien nodig, proberen de wederpartij het geleverde te laten blijven gebruiken of het geleverde terugnemen tegen creditering van de kosten, onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding, naar eigen oordeel na overleg met de wederpartij. Elke andere aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van JIMANI voor schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom is uitgesloten. Dit omvat ook aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen voor inbreuken veroorzaakt door het gebruik van geleverde programmatuur, databestanden, apparatuur en/of materialen op een andere wijze dan waarvoor deze zijn ontwikkeld of bestemd.

8 Medewerking van de klant; communicatie

8.1 De klant zal te allen tijde tijdig alle gegevens en informatie verstrekken die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst en zal alle benodigde medewerking verlenen, waaronder het verschaffen van toegang tot zijn gebouwen. Als de klant eigen personeel inzet om te assisteren bij de uitvoering van de overeenkomst, moet dit personeel beschikken over de vereiste kennis, ervaring, capaciteit en kwalificaties.

8.2 Als de klant software, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan JIMANI verstrekt, moeten deze voldoen aan de specificaties die door JIMANI zijn voorgeschreven.

8.3 Als de klant niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken de benodigde gegevens, apparatuur, software of medewerkers ter beschikking stelt voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft JIMANI het recht om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. JIMANI heeft ook het recht om de hierdoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Dit doet geen afbreuk aan het recht van JIMANI om andere wettelijke rechten uit te oefenen.

8.4 Als medewerkers van JIMANI op locatie van de klant werkzaamheden verrichten, zal de klant kosteloos zorgen voor de faciliteiten die deze medewerkers redelijkerwijs nodig hebben, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. Deze faciliteiten moeten voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften met betrekking tot arbeidsomstandigheden. De klant vrijwaart JIMANI voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van JIMANI, die schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de klant of van onveilige situaties in de organisatie van de klant. De klant zal de geldende huis- en beveiligingsregels binnen zijn organisatie tijdig bekendmaken aan de medewerkers van JIMANI die op locatie werken.

8.5 Als telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, worden gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, is de klant verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid ervan, behalve als deze faciliteiten onder direct gebruik en beheer van JIMANI staan. JIMANI is niet aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van transmissiefouten, storingen of niet beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van JIMANI of zijn leidinggevenden. Als bij de uitvoering van de overeenkomst telecommunicatiefaciliteiten worden gebruikt, heeft JIMANI het recht om toegangs- of identificatiecodes aan de klant toe te wijzen. JIMANI kan deze toegewezen codes wijzigen. De klant moet deze toegangscodes vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen en deze alleen aan geautoriseerde personeelsleden bekendmaken. JIMANI is niet aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van misbruik van toegangs- of identificatiecodes.

9 Leveringstermijnen

9.1 Alle leveringstermijnen en andere termijnen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst worden naar beste weten door JIMANI vastgesteld, maar zijn niet bindend. JIMANI zal zich inspannen om deze termijnen zoveel mogelijk na te komen en zal bij dreigende aanzienlijke overschrijding overleg plegen met de klant.

9.2 Tenzij anders vermeld, begint de leveringstermijn zodra JIMANI de opdrachtbevestiging aan de klant heeft verzonden, in het bezit is van alle benodigde voorwerpen, documenten, tekeningen, materialen en gegevens van de klant en eventuele vooruitbetalingen heeft ontvangen.

9.3 Als de leveringstermijn is verstreken en de klant weigert de goederen of diensten in ontvangst te nemen, heeft JIMANI naar eigen keuze het recht om opslagkosten in rekening te brengen en/of aanvullende schadevergoeding te eisen, of de overeenkomst schriftelijk als ontbonden te beschouwen, met volledige schadevergoeding als gevolg.

9.4 Overschrijding van de leveringstermijn door JIMANI, om welke reden dan ook, geeft de klant niet het recht op vergoeding voor directe of indirecte schade, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst, behalve als deze rechten expliciet door de wet aan de klant zijn toegekend.

9.5 Leveringstermijnen worden verlengd met de tijd dat de klant te laat is met de betaling van enig bedrag dat volgens de overeenkomst verschuldigd is.

9.6 JIMANI heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimale hoeveelheden worden geleverd als hij dat nodig acht.

10 Wijzigingen en meerwerk

10.1 Als JIMANI op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties vergoed door de klant volgens de gebruikelijke tarieven van JIMANI. Dit geldt ook als een systeemanalyse, ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. JIMANI is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat hierover een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

10.2 De klant begrijpt dat werkzaamheden of prestaties zoals beschreven in artikel 10.1 invloed kunnen hebben op de afgesproken of verwachte voltooiingsdatum van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en JIMANI. Het feit dat er tijdens de uitvoering van de overeenkomst meerwerk ontstaat, is geen grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst door de klant.

10.3 Als voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal JIMANI op verzoek van de klant vooraf schriftelijk informeren over de financiële gevolgen van dergelijke extra werkzaamheden of prestaties.

11 Beëindiging van de overeenkomst

11.1 Elk van beide partijen heeft alleen het recht om de overeenkomst te ontbinden als de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn wordt gesteld voor correctie van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

11.2 Als een overeenkomst die van nature niet eindigt door voltooiing, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk van beide partijen na goed overleg en met opgave van redenen schriftelijk worden beëindigd. Als er geen uitdrukkelijke opzegtermijn tussen de partijen is overeengekomen, moet bij opzegging een redelijke termijn van twee maanden in acht worden genomen. Er zullen in dat geval geen schadevergoedingen verschuldigd zijn wegens opzegging.

11.3 Afwijkingen van wat de wet regelt met betrekking tot opzegging zijn alleen van toepassing als ze in deze voorwaarden zijn opgenomen.

11.4 Elk van beide partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen als de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling heeft gekregen, als er faillissement wordt aangevraagd tegen de wederpartij, of als de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan voor reconstructie of fusie van bedrijven. JIMANI is niet verplicht om enige restitutie van ontvangen gelden te geven of schadevergoeding te betalen als gevolg van deze beëindiging. Als de klant failliet gaat, vervalt het recht om de door JIMANI ter beschikking gestelde software automatisch.

12 Aansprakelijkheid van Jimani; vrijwaring

12.1 Als JIMANI aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald. De aansprakelijkheid van JIMANI is in geen geval groter dan tweemaal de factuurwaarde van de order, of het gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Als de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs voor de overeenkomst gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die zijn bedongen voor één jaar. De aansprakelijkheid van JIMANI is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

12.2 JIMANI is alleen aansprakelijk voor directe schade. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in dit artikel zijn niet van toepassing als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van JIMANI of zijn leidinggevenden.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover deze kosten betrekking hebben op directe schade zoals beschreven in deze voorwaarden;
  2. redelijke kosten die zijn gemaakt om schade te voorkomen of te beperken, voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade zoals beschreven in deze voorwaarden.

12.3 JIMANI is niet aansprakelijk voor indirecte schade die verband houdt met het gebruik van zaken, materialen of software van derden die door de klant zijn voorgeschreven, schade die verband houdt met de inschakeling van door de klant voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10.1 en 10.2, ongeacht de reden.

12.4 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in de voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JIMANI of zijn leidinggevenden.

12.5 Aansprakelijkheid van JIMANI voor toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat alleen als de klant JIMANI onverwijld en adequaat schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor correctie van de tekortkoming wordt gesteld. Als JIMANI na deze termijn nog steeds toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, ontstaat er recht op schadevergoeding.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk bij JIMANI meldt. Elke vordering tot schadevergoeding tegen JIMANI vervalt als deze niet binnen 12 maanden na het ontstaan van de vordering schriftelijk is gemeld.

12.7 De bepalingen in dit artikel zijn ook van toepassing op alle (rechts)personen die JIMANI inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst.

12.8 De klant draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing van apparatuur, software, databestanden en andere producten en materialen in zijn organisatie, evenals de verantwoordelijkheid voor de controle- en beveiligingsprocedures en adequaat systeembeheer.

13 Overmacht

13.1 Indien een van beide partijen verhinderd is om aan enige verplichting te voldoen als gevolg van overmacht, is die partij niet gehouden tot nakoming. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van de toeleveranciers van JIMANI, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door toeleveranciers die door de cliënt aan JIMANI zijn voorgeschreven, evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, of programmatuur van derden waarvan het gebruik door de cliënt aan JIMANI is voorgeschreven, brand, weersinvloeden, staking en overheidsbeperkingen.

13.2 Wanneer een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen door middel van schriftelijke ontbinding. Hetgeen reeds uit hoofde van de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat de partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

14 Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomsten tussen JIMANI en de cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

15 Service en helpdesk

15.1 De in dit hoofdstuk “service” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing wanneer JIMANI diensten op het gebied van service verleent. Hieronder valt onder andere de automatische verwerking van gegevens met behulp van door JIMANI beheerde programmatuur en apparatuur.

15.2 Als de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van service, wordt deze aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur. Bij ontbreken van een overeengekomen duur geldt een duur van één jaar. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode, tenzij de cliënt of JIMANI de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

15.3 Het melden van een “Bug” kan worden gedaan via een ticket ofwel door contact op te nemen met de helpdesk.

15.4 Helpdesk kosten: Wanneer de helpdesk wordt ingeschakeld door de client, waarbij het probleem geen “Bug” betreft, zijn er aantal mogelijkheden:

  1. Het antwoord op de vraag van de client is niet beschikbaar op de helpdesk FAQ. Indien dit het geval is, zal de vraag kosteloos in behandeling worden genomen.
  2. Het antwoord op de vraag van de client is beschikbaar op de helpdesk FAQ. Indien dit het geval is, zal de klant doorverwezen worden naar de helpdesk FAQ pagina en worden er kosten in rekening gebracht aan de client.
  3. De vraag van de klant betreft een functionaliteit die JIMANI tot op heden nog niet aanbied. Wanneer dit het geval is, kan JIMANI de client een offerte voor maatwerk doen toekomen.
  4. De vraag van de klant betreft een functionaliteit die JIMANI tot op heden nog niet aanbied. Wanneer dit het geval is, kan JIMANI het verzoek opnemen in de toekomstige updateplanning.

16 Uitvoering van de werkzaamheden

16.1 Alle gegevens die door JIMANI verwerkt moeten worden, dienen door de cliënt te worden voorbereid en aangeleverd conform de door JIMANI gestelde voorwaarden. De cliënt zal de te verwerken gegevens naar de plaats brengen waar JIMANI de service uitvoert, en tevens de resultaten van de verwerking ophalen op diezelfde locatie. Transport en transmissie, ongeacht de uitvoering of verzorging door JIMANI, zijn voor rekening en risico van de cliënt.

16.2 De cliënt staat ervoor in dat alle materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies die aan JIMANI ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering van de computerservice, juist en volledig zijn, en dat alle verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van JIMANI.

16.3 Alle apparatuur, programmatuur en andere zaken die door JIMANI worden gebruikt bij de computerservice, blijven eigendom van JIMANI, inclusief het intellectuele en industriële eigendom daarvan, zelfs als de cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door JIMANI. JIMANI behoudt zich het recht voor om de door de cliënt verstrekte producten, gegevens en gegenereerde resultaten van de verwerking onder zich te houden totdat de cliënt alle verschuldigde bedragen aan JIMANI heeft betaald.

16.4 JIMANI heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de inhoud of omvang van de service. Indien deze wijzigingen leiden tot veranderingen in de geldende procedures van de cliënt, zal JIMANI de cliënt hier tijdig over informeren, en komen de kosten voor deze veranderingen voor rekening van de cliënt. In dat geval heeft de cliënt het recht om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met veranderingen in relevante wetgeving of andere voorschriften van bevoegde instanties, of als JIMANI de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

16.5 JIMANI zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat de programmatuur die wordt gebruikt bij de uitvoering van de service, tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in de relevante Nederlandse wet- en regelgeving die JIMANI in het kader van zijn dienstverlening beheert. Op verzoek zal JIMANI de cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen tegen zijn gebruikelijke tarieven.

17 Beveiliging, privacy en bewaartermijnen

17.1 JIMANI voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, in de hoedanigheid van bewerker. JIMANI zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

17.2 De cliënt is verantwoordelijk voor naleving van alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, inclusief de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven. De cliënt zal alle vereiste aanmeldingen verrichten en de benodigde toestemmingen voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, en zal JIMANI alle gevraagde informatie tijdig schriftelijk verstrekken.

17.3 De cliënt vrijwaart JIMANI voor alle aanspraken van derden die jegens JIMANI kunnen worden ingesteld wegens een schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, voor zover deze schending niet aan JIMANI kan worden toegerekend.

18 Garantie

18.1 JIMANI is niet verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de service. Na ontvangst zal de cliënt de resultaten zelf controleren. JIMANI garandeert niet dat de service foutloos of zonder onderbrekingen zal worden verleend.

18.2 Als gebreken in de resultaten van de service een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor JIMANI uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal JIMANI de service herhalen om deze gebreken naar beste vermogen te herstellen, mits de cliënt de gebreken zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten van de service, schriftelijk en gedetailleerd aan JIMANI kenbaar maakt. De herhaling wordt kosteloos uitgevoerd indien de gebreken aan JIMANI toerekenbaar zijn.

18.3 Indien de gebreken niet aan JIMANI kunnen worden toegerekend en/of het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van de cliënt, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, zal JIMANI de kosten voor een eventuele herhaling in rekening brengen volgens zijn gebruikelijke tarieven. Als herstel van aan JIMANI toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal JIMANI de bedragen die de cliënt verschuldigd is voor de betreffende service crediteren, zonder verder of anderszins aansprakelijk te zijn jegens de cliënt. De cliënt heeft geen andere rechten wegens gebreken in de service dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.

Dienstverlening

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien JIMANI diensten verleent, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen, en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

19.1 JIMANI zal zich naar beste vermogen inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren, conform de schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures tussen JIMANI en de cliënt. Alle diensten van JIMANI worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij in de schriftelijke overeenkomst JIMANI uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat duidelijk is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden alleen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

19.2 Als is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft JIMANI het recht om de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de cliënt de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

19.3 Alleen als dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is JIMANI verplicht om tijdige en verantwoorde aanwijzingen van de cliënt op te volgen bij de uitvoering van de dienstverlening. JIMANI is niet verplicht om aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Als JIMANI echter besluit dergelijke aanwijzingen op te volgen, worden de desbetreffende werkzaamheden vergoed volgens artikel 18.

19.4 Als een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, heeft JIMANI altijd het recht om na overleg met de cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

19.5 Als er geen expliciet overeengekomen factureringsschema is, zijn alle bedragen die betrekking hebben op door JIMANI verleende diensten verschuldigd achteraf, per kalendermaand.

19 Opleidingen, cursussen en trainingen

20.1 Als de dienstverlening van JIMANI bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan JIMANI vóór aanvang van de opleiding, cursus of training de verschuldigde betaling hiervoor verlangen. De gevolgen van annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden beheerst door de gebruikelijke regels bij JIMANI.

20.2 Als het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft volgens het oordeel van JIMANI, heeft JIMANI het recht om de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of later tijdstip te laten plaatsvinden.

Ontwikkeling van programmatuur

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Dienstverlening”, van toepassing indien JIMANI in opdracht van de cliënt programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Hieronder vallen ook websites.

20 Ontwikkeling van programmatuur

21.1 Indien er bij het aangaan van de overeenkomst nog geen specificaties of ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan JIMANI zijn verstrekt, zullen beide partijen gezamenlijk schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal gebeuren. JIMANI zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de gegevens die door de cliënt worden verstrekt en waarvoor de cliënt verantwoordelijk is voor de juistheid, volledigheid en consistentie. Als partijen een ontwikkelingsmethode hebben afgesproken waarbij het ontwerp en/of de ontwikkeling van delen van de programmatuur onderhevig zijn aan een prioriteitstelling die gedurende de uitvoering van de overeenkomst bepaald wordt, zal deze prioriteitstelling altijd in overleg tussen de partijen plaatsvinden.

21.2 JIMANI is gemachtigd, maar niet verplicht, om de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem verstrekte gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken. Indien eventuele onvolkomenheden worden geconstateerd, heeft JIMANI het recht om de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft verholpen.

21.3 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, verkrijgt de cliënt alleen het recht om de programmatuur te gebruiken binnen zijn eigen bedrijf of organisatie. Alleen als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bijbehorende technische documentatie aan de cliënt worden verstrekt, waardoor de cliënt gerechtigd is wijzigingen aan te brengen in de programmatuur. Indien JIMANI wettelijk verplicht is om de broncode en/of de technische documentatie aan de cliënt te verstrekken, kan JIMANI hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

21 Aflevering, installatie en acceptatie

22.1 JIMANI zal de te ontwikkelen programmatuur aan de cliënt afleveren en, indien schriftelijk overeengekomen, installeren volgens de schriftelijk vastgelegde specificaties. Als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt, zal de cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en omgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is JIMANI niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

22.2 Als er een acceptatietest is overeengekomen, duurt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien schriftelijk overeengekomen, na voltooiing van de installatie door JIMANI. Tijdens de testperiode is het de cliënt niet toegestaan om de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. JIMANI kan verlangen dat de cliënt een deugdelijke test uitvoert met voldoende gekwalificeerd personeel op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden. De testresultaten dienen schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan JIMANI te worden gerapporteerd.

22.4 Als bij de uitvoering van de afgesproken acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de test belemmeren, zal de cliënt JIMANI hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren. In dit geval wordt de testperiode onderbroken totdat de programmatuur is aangepast en de belemmeringen zijn opgeheven.

22.5 Als bij de afgesproken acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat zoals beschreven in artikel 6.6, zal de cliënt JIMANI uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk en gedetailleerd informeren over deze fouten. JIMANI zal zich naar beste vermogen inspannen om deze fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij JIMANI tijdelijke oplossingen, omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur kan aanbrengen.

22.6 Acceptatie van de programmatuur kan niet worden geweigerd op andere gronden dan die welke verband houden met de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en ook niet vanwege kleine fouten die de operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, met inachtneming van de verplichting van JIMANI om deze kleine fouten te herstellen binnen het kader van de garantieregeling van artikel 16, indien van toepassing. Acceptatie kan ook niet worden geweigerd met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.

22.7 Als de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, heeft de niet-acceptatie van een bepaalde fase of onderdeel geen invloed op een eventuele acceptatie van een eerdere fase of een ander onderdeel.

22.8 Als er geen specifiek overeengekomen factureringsschema is, zijn alle bedragen die betrekking hebben op de ontwikkeling van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur of, indien schriftelijk overeengekomen, bij voltooiing van de installatie door JIMANI.

Gebruik en onderhoud van programmatuur

De bepalingen in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door JIMANI ter beschikking gestelde programmatuur. Deze bepalingen hebben betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, inclusief de bijbehorende documentatie, evenals op eventuele nieuwe versies die door JIMANI worden verstrekt. Hierin worden websites ook beschouwd als programmatuur.

22 Gebruiksrecht

23.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent JIMANI de cliënt een niet-exclusief recht om de programmatuur te gebruiken. De cliënt dient zich te allen tijde aan de overeengekomen gebruiksbeperkingen te houden. Het gebruiksrecht van de cliënt omvat uitsluitend het recht om de programmatuur te laden en uit te voeren.

23.2 De programmatuur mag uitsluitend binnen het eigen bedrijf of de eigen organisatie van de cliënt worden gebruikt op één verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Tenzij anders is overeengekomen, worden de eerste gebruikte verwerkingseenheid van de cliënt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, beschouwd als de verwerkingseenheid en het aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Als de bedoelde verwerkingseenheid storing ondervindt, kan de programmatuur gedurende de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden, zoals uitdrukkelijk blijkt uit de overeenkomst.

23.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. De cliënt mag de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd niet verkopen, verhuren of beperkte rechten verlenen of op welke wijze dan ook beschikbaar stellen aan een derde, noch een derde, al dan niet op afstand, toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde hosten, zelfs niet als de betreffende derde de programmatuur uitsluitend namens de cliënt gebruikt. De cliënt mag de programmatuur alleen wijzigen voor het herstellen van fouten. Het is de cliënt niet toegestaan de programmatuur te gebruiken voor gegevensverwerking ten behoeve van derden. De broncode en technische documentatie van de programmatuur worden niet aan de cliënt verstrekt, zelfs niet als de cliënt een financiële vergoeding wil betalen voor deze verstrekking. De cliënt erkent dat de broncode vertrouwelijk is en bedrijfsgeheimen van JIMANI bevat.

23 Aflevering, installatie en acceptatie

24.1 JIMANI zal de programmatuur afleveren aan de cliënt op overeengekomen soorten en formaten informatiedragers en, indien schriftelijk overeengekomen, de programmatuur bij de cliënt installeren. Als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt, zal de cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en omgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is JIMANI niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

24.3 Als er geen specifiek overeengekomen factureringsschema is, zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van de programmatuur en het gebruiksrecht bij de aflevering van de programmatuur verschuldigd of, indien schriftelijk overeengekomen, bij voltooiing van de installatie door JIMANI.

24 Garantie

25.1 JIMANI zal zich naar beste vermogen inspannen om fouten in de programmatuur zoals beschreven in artikel 6.6 binnen een redelijke termijn te herstellen, indien deze binnen drie maanden na aflevering, of, indien er een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie, schriftelijk en gedetailleerd aan JIMANI zijn gemeld. JIMANI garandeert echter niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken, noch dat alle fouten en gebreken zullen worden verholpen. Het herstel zal kosteloos worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van de cliënt is ontwikkeld voor een vaste prijs, in welk geval JIMANI de kosten van het herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening zal brengen. JIMANI kan ook kosten in rekening brengen voor het herstel van fouten als deze het gevolg zijn van het gebruik of de behandeling door de cliënt of als de fouten tijdens de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. De garantie dekt geen herstel van beschadigde of verloren gegevens. De garantieverplichting vervalt als de cliënt zonder schriftelijke toestemming van JIMANI wijzigingen aanbrengt in de programmatuur, tenzij een dergelijke toestemming redelijkerwijs wordt geweigerd.

25.2 Het herstel van fouten zal plaatsvinden op een locatie die JIMANI bepaalt. JIMANI is gerechtigd tijdelijke oplossingen, omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

25.3 JIMANI heeft geen verplichting tot herstel van fouten die na afloop van de garantieperiode van drie maanden zoals beschreven in artikel 24.1 worden gemeld, tenzij er een onderhoudsovereenkomst is afgesloten die dergelijke verplichtingen omvat.

25 Onderhoud

26.1 Als er voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten, of als onderhoud is inbegrepen in de gebruiksvergoeding van de programmatuur, zal de cliënt geconstateerde fouten in de programmatuur volgens de gebruikelijke procedures van JIMANI gedetailleerd melden aan JIMANI. Na ontvangst van de melding zal JIMANI zich naar beste vermogen inspannen om fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten worden op een door JIMANI bepaalde wijze en termijn aan de cliënt ter beschikking gesteld, afhankelijk van de urgentie. JIMANI is gerechtigd tijdelijke oplossingen, omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt, zal de cliënt zelf de gecorrigeerde programmatuur of de nieuwe versie installeren, inrichten, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en omgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is JIMANI niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

26.2 JIMANI garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken, noch dat alle fouten en gebreken zullen worden verholpen.

26.3 JIMANI kan kosten in rekening brengen voor het herstel van fouten als gevolg van gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik of andere oorzaken die niet aan JIMANI kunnen worden toegeschreven, of als de programmatuur is gewijzigd door anderen dan JIMANI. Herstel van beschadigde of verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.

6.4 Als er een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal JIMANI bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze ter beschikking stellen aan de cliënt. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is JIMANI niet meer verplicht om fouten in de oude versie te herstellen of ondersteuning te bieden voor een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan JIMANI van de cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst aangaat en een nieuwe vergoeding betaalt voor de terbeschikkingstelling.

26.5 Als de cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst een onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten voor de terbeschikkingstelling van de programmatuur, kan JIMANI niet verplicht worden om op een later tijdstip alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

26.6 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

26 Programmatuur van derden door JIMANI geleverd

Indien en voor zover JIMANI programmatuur van derden aan de cliënt ter beschikking stelt, zijn de voorwaarden van die derden van toepassing, mits JIMANI dit schriftelijk aan de cliënt heeft meegedeeld. De cliënt aanvaardt deze voorwaarden van derden. Deze voorwaarden zijn in te zien bij JIMANI en op verzoek zal JIMANI deze voorwaarden kosteloos aan de cliënt toezenden. Indien om welke reden dan ook de voorwaarden van derden in de verhouding tussen de cliënt en JIMANI niet van toepassing worden geacht of buiten toepassing worden verklaard, blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Verkoop van apparatuur

De volgende bepalingen in dit hoofdstuk “Verkoop van apparatuur” zijn van toepassing naast de Algemene Bepalingen in deze algemene voorwaarden, indien JIMANI apparatuur aan de cliënt verkoopt. Onder “apparatuur” wordt tevens verstaan losse onderdelen van apparatuur, tenzij de strekking van de volgende bepalingen zich hiertegen verzet.

27 Selectie van apparatuur, aflevering en risico

28.1 Het risico van de selectie van de aangekochte apparatuur ligt bij de cliënt. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de koopovereenkomst, staat JIMANI niet garant voor de geschiktheid van de apparatuur voor het beoogde gebruik van de cliënt.

28.2 De apparatuur die JIMANI aan de cliënt verkoopt, wordt afgeleverd op de locatie van het magazijn van JIMANI. Alleen als dit schriftelijk is overeengekomen, zal JIMANI de apparatuur afleveren op een door de cliënt aangewezen plaats. JIMANI zal de cliënt zo mogelijk tijdig op de hoogte stellen van het aflevertijdstip. De opgegeven aflevertijden zijn slechts indicatief.

28.3 De aflevering van de apparatuur vindt plaats op de overeengekomen locatie tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, en tijdelijke voorzieningen niet inbegrepen in de koopprijs van de apparatuur.

28.4 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op de cliënt bij aflevering. Indien de apparatuur voor de aflevering wordt vervoerd door een door de cliënt ingeschakelde vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur over op de cliënt op het moment van overdracht van de apparatuur aan de vervoerder.

28.5 JIMANI zal de apparatuur verpakken volgens de gebruikelijke normen. Als de cliënt specifieke verpakkingswensen heeft, draagt de cliënt de extra kosten. De cliënt zal verpakkingen die vrijkomen bij door JIMANI geleverde producten op een wijze afhandelen die voldoet aan de geldende overheidsvoorschriften. De cliënt vrijwaart JIMANI voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van deze voorschriften.

28 Omgevingseisen en installatie

29.1 De cliënt zorgt ervoor dat de omgeving voldoet aan de door JIMANI gespecificeerde vereisten voor de apparatuur, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en technische omstandigheden, indien van toepassing.

29.2 Als partijen schriftelijk overeenkomen, zal JIMANI de apparatuur installeren of laten installeren. De installatieplicht omvat niet de installatie van programmatuur of gegevensconversie.

29.3 Als JIMANI zich verplicht om de installatie uit te voeren, zal de cliënt een geschikte installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatievoorzieningen, vóór de aflevering van de apparatuur ter beschikking stellen en alle instructies van JIMANI voor de installatie opvolgen.

29.4 De cliënt zal JIMANI toegang geven tot de installatielocatie gedurende de normale werkdagen en -uren van JIMANI.

29 Garantie

30.1 JIMANI zal zich inspannen om eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur kosteloos te herstellen binnen een redelijke termijn nadat deze gebreken binnen drie maanden na aflevering schriftelijk aan JIMANI zijn gemeld. Indien herstel niet mogelijk is, te lang duurt of hoge kosten met zich meebrengt, kan JIMANI ervoor kiezen om de apparatuur te vervangen door vergelijkbare, maar niet noodzakelijkerwijs identieke, apparatuur.

Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt niet onder de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van JIMANI. De garantie vervalt als de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, brand- of waterschade, of als de cliënt zonder toestemming van JIMANI wijzigingen aanbrengt in de apparatuur of onderdelen die door JIMANI zijn geleverd voor garantie of onderhoud. JIMANI zal redelijke toestemming voor dergelijke wijzigingen niet weigeren.

30.2 Werkzaamheden en kosten voor herstel buiten de garantie vallen onder de gebruikelijke tarieven van JIMANI.

30.3 JIMANI is niet verplicht om herstelwerkzaamheden uit te voeren voor fouten die na het verstrijken van de garantieperiode zoals bedoeld in artikel 30.1 zijn gemeld, tenzij er een aparte onderhoudsovereenkomst tussen de cliënt en JIMANI bestaat die dergelijke herstelwerkzaamheden omvat.

30 Apparatuur van derden

31.1 Als JIMANI apparatuur van derden aan de cliënt levert, zijn de voorwaarden van die derden van toepassing, mits JIMANI dit schriftelijk aan de cliënt heeft meegedeeld. De cliënt aanvaardt deze voorwaarden van derden. Deze voorwaarden zijn beschikbaar bij JIMANI en kunnen op verzoek kosteloos worden toegestuurd aan de cliënt. Als om welke reden dan ook de voorwaarden van derden niet van toepassing zijn in de relatie tussen de cliënt en JIMANI, blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd gelden.

31 Annulering

32.1 Als de cliënt de overeenkomst met JIMANI annuleert nadat deze tot stand is gekomen maar voordat JIMANI heeft geleverd, worden annuleringskosten ter hoogte van 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW aan de cliënt in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

32.2 Als er op het moment van annulering door de cliënt al werkzaamheden zijn uitgevoerd door JIMANI of namens JIMANI, is de cliënt verplicht om de reeds gemaakte uren aan JIMANI te vergoeden.

32.3 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

32.4 Speciaal voor de cliënt ingekochte zaken kunnen niet worden geannuleerd.

32.5 Als de cliënt de orderprijs aan JIMANI heeft betaald en annuleert, wordt de orderprijs minus 10% en de vrachtkosten terugbetaald aan de cliënt.

Onderhoud van apparatuur

De volgende bepalingen in dit hoofdstuk “Onderhoud van apparatuur” zijn van toepassing naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, indien JIMANI en de cliënt een onderhoudsovereenkomst hebben gesloten voor de apparatuur.

32 Duur van de onderhoudsverplichting

33.1 De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, of anders voor een duur van één jaar als geen specifieke duur is afgesproken.

33.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor de oorspronkelijke duur, tenzij de cliënt of JIMANI de overeenkomst schriftelijk beëindigt met een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

33 Onderhoud

34.1 De inhoud en omvang van de onderhoudsdiensten van JIMANI en eventuele bijbehorende serviceniveaus worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Bij gebreke daarvan zal JIMANI zich inspannen om storingen die door de cliënt zijn gemeld binnen een redelijke termijn naar behoren te verhelpen. Onder “storing” wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door JIMANI schriftelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Er is alleen sprake van een storing als de cliënt dit kan aantonen en als de storing reproduceerbaar is.

34.2 Het onderhoud wordt uitgevoerd tijdens de werkdagen en werkuren van JIMANI.

34.3 JIMANI behoudt zich het recht voor om onderhoudswerkzaamheden op te schorten als er omstandigheden zijn op de locatie van de apparatuur die naar het oordeel van JIMANI risico’s met zich meebrengen voor de veiligheid of gezondheid van JIMANI-medewerkers.

34.4 JIMANI zorgt ervoor dat zijn expertise over de apparatuur up-to-date is en zal alle relevante gegevens over de uitgevoerde werkzaamheden aan de apparatuur registreren en vastleggen in zijn administratie. De cliënt kan deze gegevens op verzoek inzien.

34.5 Vervanging van onderdelen vindt plaats als dit nodig is om storingen te verhelpen of te voorkomen. De vervangen onderdelen blijven eigendom van JIMANI.

34 Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

35.1 Direct na het optreden van een storing aan de apparatuur stelt de cliënt JIMANI hiervan op de hoogte met een gedetailleerde beschrijving van de storing, opgesteld door een ter zake kundige medewerker van de cliënt. De cliënt zal het personeel van JIMANI of aangewezen derden toegang geven tot de apparatuur en alle medewerking verlenen voor onderhoudswerkzaamheden.

35.2 Op verzoek van JIMANI zal een ter zake kundige werknemer van de cliënt aanwezig zijn bij onderhoudswerkzaamheden. De cliënt heeft het recht om aanwezig te zijn bij alle werkzaamheden die voor hem worden uitgevoerd.

35.3 De cliënt mag niet door JIMANI geleverde apparatuur en systemen aansluiten op de verkochte apparatuur en niet door JIMANI geleverde programmatuur installeren. Kosten voor het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit dergelijke aansluitingen of installaties zijn voor rekening van de cliënt.

35.4 Als JIMANI vindt dat het voor het onderhoud van de apparatuur nodig is om de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur te testen, zal de cliënt deze systemen of apparatuur, evenals de testprocedures en informatiedragers, beschikbaar stellen aan JIMANI.

35.5 De cliënt zorgt voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn voor het functioneren van de apparatuur. Het onderhoud omvat uitdrukkelijk niet deze voorzieningen en aansluitingen.

35.6 JIMANI aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die zich buiten Nederland bevindt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

35.7 Als er geen overeengekomen factureringsschema is, zijn alle bedragen met betrekking tot het onderhoud van de apparatuur verschuldigd bij aanvang van de onderhoudsperiode.

35 Uitsluitingen

Werkzaamheden als gevolg van storingen die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur, externe oorzaken zoals gebreken in communicatielijnen of spanningsvoorziening, of koppelingen met of gebruik van apparatuur, programmatuur of materialen die niet onder de overeenkomst vallen, zijn niet de verplichting van JIMANI en zullen afzonderlijk aan de cliënt in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.

Contactgegevens:

Jimani B.V.
Westhavendijk 13
4463 AD Goes
E-mailadres: info@jimani.nl